Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Unic Orto Clinic

Regulamin serwisu oraz ochrona danych osobowych

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Unic Orto Clinic

Regulamin stosowany od dnia
06.05.2023

 

Zadzwoń do nas

+48 512 333 506

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek 8:00-20:00

Umów się na konsultację

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Unic Orto Clinic

Regulamin stosowany od dnia 28.08.2023

§1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Fizjoterapeuta – osoba posiadająca prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w zakresie i na zasadach opisanych w Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2023 r. Póz 1213, 1234).
  2. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu, umożliwiający Użytkownikom dokonanie Rezerwacji;
  3. Gabinet – podmiot leczniczy Unic Orto Clinic, miejsce udzielania Pacjentom świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia w ramach Konsultacji;
  4. Konsultacja – usługa oferowana Pacjentom, umożliwiająca odbycie porady ortodontycznej, fizjoterapeutycznej, neurologopedyczrnej lub laryngologicznej, świadczona przez Specjalistów stacjonarnie w Gabinecie po dokonaniu skutecznej Rezerwacji;
  5. Konsultacja on-line – usługa oferowana Pacjentom, którzy odbyli pierwszą Konsultację w formie porady ortodontycznej, umożliwiająca omówienie planu leczenia ortodontycznego dostosowanego do Pacjenta, bez konieczności fizycznego pojawienia się przez Pacjenta w Gabinecie. Konsultacja on-line świadczona jest przez Ortodontów w formie spotkania prowadzonego za pośrednictwem wybranego komunikatora internetowego, do którego link
   zostanie przesłany Pacjentowi po dokonaniu uprzedniej opłaty;
  6. Kwestionariusz Pacjenta – interaktywny zbiór pytań o historię medyczną Pacjenta, umożliwiający wstępne rozpoznanie obecnego stanu zdrowia Pacjenta przed Konsultacją;
  7. Laryngolog – lekarz zajmujący się leczeniem chorób uszu, nosa, krtani i gardła, udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie i na zasadach opisanych w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731), przyjmujący Pacjentów stacjonarnie w Gabinecie po dokonaniu skutecznej Rezerwacji terminu wizyty;
  8. Neurologopeda – specjalista zajmujący się profilaktyką oraz kompleksowym diagnozowaniem zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego, przyjmujący Pacjentów stacjonarnie w Gabinecie po dokonaniu skutecznej Rezerwacji terminu wizyty;
  9. Lekarz – lekarz dentysta (specjalista ortodoncji) udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opisanym w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731), przyjmujący Pacjentów stacjonarnie w Gabinecie po dokonaniu skutecznej Rezerwacji terminu wizyty lub w formie Konsultacji on-line;
  10. Pacjent – osoba fizyczna zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Specjalistów działających w ramach Gabinetu;
  11. Potwierdzenie Rezerwacji – potwierdzenie dokonania skutecznej Rezerwacji poprzez przesłanie przez Gabinet wiadomości e-mail lub wiadomości SMS z umówioną datą i godziną Konsultacji u wybranego Specjalisty;
  12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  13. Rezerwacja – proces dokonania rezerwacji Konsultacji lub Konsultacji on-line w Unic Orto Clinic na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  14. Serwis – serwis internetowy „Unic Orto Clinic”, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://unicorto.pl/;
  15. Specjalista – Lekarz dentysta, Fizjoterapeuta, Laryngolog oraz Neurologopeda;
  16. Usługi – mają znaczenie nadane w dalszej części Regulaminu;
  17. Usługodawca lub Unic Orto Clinic – Unic Orto Clinic Radziwilska spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-756) przy ul. Angielska Grobla 34/48, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001029124, NIP 5833474641, REGON 52493116400000;
  18. Użytkownik – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę;
  19. Wywiad medyczny – rozmowa telefoniczna przeprowadzona z Pacjentem w celu upewnienia się co do braku przeciwskazań dotyczących umówienia Konsultacji.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Użytkowników i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. W ramach prowadzonego Serwisu, Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące Usługi:
  1. dostęp do treści informacyjnych i edukacyjnych (w tym wpisów, artykułów i informacji audiowizualnych) związanych z wykonywaną działalnością;
  2. dostęp do informacji o praktyce zawodowej oraz doświadczeniu Specjalistów przyjmujących Pacjentów w ramach współpracy z Gabinetem;
  3. dokonanie Rezerwacji przy wykorzystaniu Formularza kontaktowego, w tym dokonania przedpłaty za Konsultację lub Konsultację on-linena warunkach opisanych w §4 – 6 poniżej;
  4. nawiązanie kontaktu z Gabinetem za pośrednictwem danych kontaktowych udostępnionych w Serwisie.
 3. Treści publikowane w Serwisie (w rozumieniu §2 ust. 2 lit. a i b powyżej) przedstawiane są wyłącznie w formie poglądowej, bez możliwości bezpośredniej interakcji Użytkowników z wyświetlanym  materiałem np. w formie komentarzy lub pozostawianych opinii.
 4. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Użytkowników. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane lub traktowane jak porada, konsultacja lub diagnoza lekarska. Nie są one również podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy oraz indywidualnego leczenia opartego na informacjach uzyskanych dzięki Serwisowi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Użytkowników.

§3. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Używanie Serwisu przez każdego z Użytkowników jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  1. urządzenie końcowe z wyświetlaczem (np. komputer, laptop, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, umożliwiające wyświetlanie stron internetowych;
  2. stałe połączenie z siecią Internet;
  3. system operacyjny dostosowany do wykorzystywanego urządzenia końcowego, taki jak Windows, MacOS, Linux, Android, iOS;
  4. dowolna przeglądarka internetowa typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
  5. włączona obsługa skryptów JavaScript;
  6. włączone obsługiwanie plików cookie;
  7. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu – w celu dokonania skutecznej Rezerwacji.
 4. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści obraźliwych lub oszczerczych, wulgarnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, a także odnośników do stron zawierających wskazane treści.
 5. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od  jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności
  komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 6. W przypadku Usługi wymagającej podania informacji o Użytkowniku, w tym danych osobowych, Użytkownicy zobowiązani są do podania informacji prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym.

§4. Ogólne warunki oraz zasady Rezerwacji

 1. W Serwisie prowadzona jest Rezerwacja terminu Konsultacji lub Konsultacji ortodontycznych na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Usługa Rezerwacji dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy chcą umówić się na  pierwszorazową Konsultację, tj. nie są stałymi Pacjentami Gabinetu, będącymi w trakcie leczenia lub na Konsultację on-line, pod warunkiem, że odbyli już pierwszorazową Konsultację ortodontyczną.
 3. Użytkownik może dokonać Rezerwacji w imieniu swoim lub osoby trzeciej (np. umówienie na Konsultację lub Konsultację on-line swojego niepełnoletniego dziecka).
 4. Tym samym, dokonując Rezerwacji Użytkownik potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku dokonania Rezerwacji w imieniu osoby trzeciej – że został przez nią odpowiednio upoważniony. Umawiając dziecko na Konsultację lub Konsultację on-line, Użytkownik potwierdza, że jest jego rodzicem / prawnym opiekunem.
 5. Skuteczne wykonanie Rezerwacji Konsultacji dokonywane jest w następujących krokach:
  1. wstępny kontakt przez Użytkownika z Gabinetem w sposób opisany w §6 ust. 2 poniżej;
  2. nawiązanie rozmowy telefonicznej przez Gabinet na wskazany przez Użytkownika numer telefonu w celu opisanym w §6 ust. 3 i 4 poniżej;
  3. opłacenie przez Użytkownika Konsultacji w sposób opisany w §7 poniżej;
  4. uzupełnienie przez Użytkownika Kwestionariusza Pacjenta oraz złożenie odpowiednich oświadczeń;
  5. przesłanie przez Gabinet Potwierdzenia Rezerwacji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu.
 6. Skuteczne wykonanie Rezerwacji Konsultacji on-line dokonywane jest w następujących krokach:
  1. wstępny kontakt przez Użytkownika z Gabinetem w sposób opisany w §6 ust. 2 poniżej;
  2. opłacenie przez Użytkownika Konsultacji on-line w sposób opisany w §7 poniżej;
  3. przesłanie przez Gabinet Potwierdzenia Rezerwacji wraz z linkiem do umówionej Konsultacji on-line na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu.
 7. Aby skutecznie zakończyć proces Rezerwacji, Użytkownicy mają obowiązek złożenia odpowiednich oświadczeń (wymaganych w ścieżce Rezerwacji), potwierdzenia zapoznania się z niniejszym  regulaminem i pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część oraz akceptacji ich treści.
 8. Wszelkie Usługi dostępne w ramach Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, o czym Usługodawca odpowiednio poinformuje Użytkowników.

§5. Szczegółowe warunki oraz zasady Rezerwacji Konsultacji

 1. Użytkownik może dokonać Rezerwacji całodobowo w każdy dzień tygodnia, z zastrzeżeniem ewentualnych planowanych przerw technicznych lub wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy, na które Usługodawca nie ma wpływu.
 2. Dokonanie Rezerwacji możliwe jest za pośrednictwem Formularza kontaktowego – poprzez podanie następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz celu wizyty.
 3. Po wykonaniu wstępnego kontaktu z Gabinetem na zasadach opisanych powyżej, Gabinet skontaktuje się na podany numer telefonu celem potwierdzenia zakresu oraz charakteru Konsultacji, jak również w celu przeprowadzenia wstępnego Wywiadu medycznego.
 4. Jeżeli w trakcie rozmowy telefonicznej, np. wskutek przeprowadzonego Wywiadu medycznego, zaistnieje konieczność zmiany zakresu Konsultacji (przykładowo poprzez dobór innego Specjalisty), Unic Orto Clinic zastrzega sobie możliwość dokonania takiej zmiany w dobrym interesie Pacjenta i po uzgodnieniu z nim konkretnych warunków.
 5. Po zakończeniu rozmowy, Użytkownikowi przesłany zostanie drogą mailową lub za pośrednictwem SMS na podane dane kontaktowe dedykowany link do płatności online celem opłacenia umówionej Konsultacji. Warunki płatności opisane zostały w §7 poniżej.
 6. Po opłaceniu Konsultacji, Użytkownikowi przesłany zostanie drogą mailową na podane dane kontaktowe Kwestionariusz Pacjenta. Odpowiedzi udzielone za pośrednictwem Kwestionariusza Pacjenta będą wykorzystane w czasie Konsultacji do przeprowadzenia badania stomatologicznego i dalszej diagnostyki. Specjalista na wizycie może zadać dodatkowe pytania. Wszystkie podane informacje są objęte tajemnicą lekarską i służą trosce o bezpieczeństwo Pacjentów.
 7. Aby uznać proces Rezerwacji za zakończony, Użytkownicy mają obowiązek:
  1. uzupełnienia Kwestionariusza Pacjenta prawdziwymi informacjami i złożenia odpowiednich oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu Pacjenta; oraz
  2. potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część oraz akceptacji ich treści.
 8. Po prawidłowo dokonanej Rezerwacji, Unic Orto Clinic prześle Pacjentowi Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Pacjenta podczas Rezerwacji adres e-mail lub numer telefonu.
 9. Przed datą umówionej Konsultacji, Unic Orto Clinic prześle Pacjentowi przypomnienie o Konsultacji na wskazany przez Pacjenta podczas Rezerwacji numer telefonu.

§6. Szczegółowe warunki oraz zasady Rezerwacji Konsultacji on-line

 1. Użytkownik może dokonać Rezerwacji całodobowo w każdy dzień tygodnia, z zastrzeżeniem ewentualnych planowanych przerw technicznych lub wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy, na które Usługodawca niema wpływu.
 2. Dokonanie Rezerwacji możliwe jest za pośrednictwem Formularza kontaktowego – poprzez podanie następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz celu wizyty.
 3. Po wykonaniu wstępnego kontaktu z Gabinetem na zasadach opisanych powyżej, Użytkownikowi przesłany zostanie drogą mailową lub za pośrednictwem SMS na podane dane kontaktowe dedykowany link do płatności online celem opłacenia umówionej Konsultacji on-line. Warunki płatności opisane zostały w §7 poniżej.
 4. Po opłaceniu Konsultacji on-line, Unic Orto Clinic prześle Pacjentowi Potwierdzenie Rezerwacji wraz z linkiem do umówionej Konsultacji on-line na wskazany przez Pacjenta podczas Rezerwacji numer telefonu.

§7. Płatności

 1. Rezerwację traktuje się jako prawidłowo dokonaną, jeżeli Użytkownik spełnił wymagania opisane w §4-6 powyżej, w tym przede wszystkim dokonał pełnej opłaty za Konsultację.
 2. Opłata za Konsultację ortodontyczną, fizjoterapeutyczną, neurologopedyczną oraz Konsultację on-line, wynosi 300 zł. Jest to całkowity koszt należny za dokonanie Rezerwacji.
 3. Opłata za Konsultację laryngologiczną wynosi 250 zł. Jest to całkowity koszt należny za dokonanie Rezerwacji.
 4. Opłata wnoszona jest przez Użytkownika po akceptacji niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem dedykowanego linku do szybkiej płatności on-line przy wykorzystaniu systemu płatności PayU S.A.
 5. Link przesłany jest Użytkownikowi drogą mailową na wskazane dane kontaktowe po  przeprowadzeniu Wywiadu medycznego w trakcie rozmowy telefonicznej z Gabinetem.
 6. Rezerwację uznaje się za niezłożona, jeżeli Użytkownik w ciągu 60 minut od przekazania mu linku do szybkiej płatności nie opłaci Konsultacji.
 7. Opłata wskazana w pkt. 2 powyżej jest jedyną opłatą wnoszoną przez Użytkownika przed odbyciem się Konsultacji. W przypadku, gdy w trakcie przeprowadzanego z Pacjentem Wywiadu medycznego lub w trakcie Konsultacji wyniknie konieczność umówienia Pacjenta na dodatkowe usługi w  gabinecie, będą one opłacane osobno, po zakończeniu Konsultacji.
 8. Unic Orto Clinic zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w opłacie za Konsultację oraz do wprowadzenia w przyszłości dodatkowych opłat wynikających z procesu Rezerwacji. Zmiany będą komunikowane Użytkownikom z odpowiednim wyprzedzeniem, na zasadach opisanych w  niniejszym Regulaminie.

§8. Odwołanie Konsultacji, odstąpienie od umowy

 1. Pacjent uprawniony jest do odwołania opłaconej z góry Konsultacji maksymalnie na 48 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia.
 2. W celu odwołania Konsultacji, Pacjent może wykonać połączenie telefoniczne z Gabinetem na numer: 512 333 506, 512 333 507 lub skontaktować się z Gabinetem drogą mailową na adres e-mail: kontakt@unicorto.pl.
 3. Próby odwołania Konsultacji za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub Kalendarza będą uznawane za nieskuteczne i nie będą brane pod uwagę przy ocenie możliwości dokonania zwrotu opłat poniesionych przez Pacjenta.
 4. Unic Orto Clinic zastrzega prawo do zachowania wszelkich wniesionych przez Pacjenta opłat w przypadku, w którym:
  1. Pacjent odwoła Konsultację na mniej niż 24 godziny przed umówioną godziną jej rozpoczęcia;
  2. Pacjent odwoła Konsultację niezgodnie z wymaganiami wskazanymi w ust. 2 i 3 powyżej;
  3. Pacjent nie zjawi się na Konsultację;
  4. Pacjent spóźni się na Konsultację co najmniej 15 minut.
 5. Opłata za Rezerwację może natomiast zostać zwrócona Pacjentowi w przypadku, w którym bez uprzedniego uzgodnienia tego z Pacjentem Specjalista nie stawi się na umówionej Konsultacji.
 6. Po dokonaniu skutecznego odwołania Konsultacji (jak opisane w ust. 1 i 2 powyżej) lub w przypadkach nie odbycia się Konsultacji z powodów niezależnych od Pacjenta (jak opisane w ust. 5 powyżej), opłata wniesiona uprzednio przez Pacjenta zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od dnia odwołania Konsultacji.
 7. Opłata zostanie zwrócona taką samą metodą, jaką użył Pacjent do uiszczenia opłaty za Konsultację, chyba, że Pacjent i Gabinet ustalą inaczej.
 8. Momentem zawarcia umowy z Usługodawcą jest dokonanie opłaty za Rezerwację. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z uwagi na charakter świadczonych przez Unic Orto Clinic usług zdrowotnych nie przysługuje mu 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

§9. Zastrzeżenia i reklamacje

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, skargi lub zażalenia na Usługi świadczone w ramach Serwisu.
 3. Jakiekolwiek zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony Użytkownicy mogą zgłaszać:
  1. pisemnie – osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej skierowanej na adres korespondencyjny: ul. Angielska Grobla 34/48, 80-756 Gdańsk;
  2. ustnie – telefonicznie dzwoniąc pod numer 512 333 506 oraz 512 333 507, albo osobiście, co potwierdzone zostanie protokołem podczas wizyty Użytkownika w Gabinecie;
  3. elektronicznie – wysyłając e-mail na adres kontakt@unicorto.pl.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 5. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika, chyba, że Usługodawca i Użytkownik ustalą inaczej.

§10. Dane osobowe

 1. Unic Orto Clinic, działając jako administrator danych osobowych Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach (w tym informacje zapisywane za pośrednictwem plików cookies) w celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem.
 2. Z administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: kontakt@unicorto.pl lub telefonicznie na numer 512 333 506.
 3. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się również z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, dostępnym pod adresem e-mail: IOD@unicorto.pl.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przekazania Usługodawcy danych niezbędnych do kontaktu, jak również danych osobowych niezbędnych dla celów tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej związanej z Rezerwacją Konsultacji oraz dalszym leczeniem (jeżeli takie będzie kontynuowane).
 5. Szczegółowe informacje na temat zakresu, celów, sposobu oraz zasad przetwarzania danych, w tym informacje o prawach przysługującym Pacjentom jako podmiotom danych dostępne są w Polityce prywatności oraz Polityce cookies, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

§11. Prawa autorskie

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale
  udostępnionym w Serwisie.

§12. Odpowiedzialność

 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub błędnych danych, ujawnieniem informacji objętych tajemnicą, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób i zasady prowadzenia Serwisu, jednakże jego odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku, w którym szkoda związana jest z podaniem przez Pacjenta nieprawdziwych, błędnych lub wprowadzających w błąd informacji, w tym danych osobowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu, które związane są z niespełnieniem przez Pacjenta wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu opisanych w §3. powyżej.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikom na 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian poprzez udostępnienie takiej informacji w Serwisie.
 3. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 5. W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wyłączenia Serwisu na stałe.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2023.

Polityka Prywatności

Unic Orto Clinic

§1. Definicje

 1. Administrator (lub Unic Orto Clinic) – Unic Orto Clinic Radziwilska spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-756) przy ul. Angielska Grobla 34/48, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001029124, NIP 5833474641, REGON 52493116400000;
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy;
 4. Inspektor Danych Osobowych (lub IOD) – osoba powołana przez Administratora, do której obowiązków należy wypełnianie zadań mających na celu zapewnienie zgodności Administratora z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych;
 5. Pacjent – osoba fizyczna zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy działających w ramach podmiotu leczniczego Unic Orto Clinic;
 6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
 7. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Unic Orto Clinic, dostępny pod adresem: Regulamin serwisu;
 8. Rezerwacja konsultacji ortodontycznej – proces dokonania rezerwacji konsultacji ortodontycznej w Unic Orto Clinic na zasadach opisanych w Regulaminie;
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 10. Serwis – serwis internetowy „Unic Orto Clinic”, prowadzony przez Administratora pod adresem: https://unicorto.pl/;
 11. Usługi – zbiór funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Serwisu;
 12. Użytkownik – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Unic Orto Clinic

§2. Informacje ogólne

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe o Użytkownikach w związku z ich korzystaniem z Serwisu.
 2. W przypadku, w którym Użytkownik dokonuje Rezerwacji konsultacji ortodontycznej w imieniu osoby trzeciej (np. niepełnoletniego dziecka), Administrator może przetwarzać również Dane osobowe tej osoby trzeciej. Administrator będzie je przetwarzał w zakresie w jakim przetwarza Dane osobowe o Użytkowniku.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych Usług.
 4. Administrator zastrzega, że w przypadku korzystania z usług medycznych podanie Danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa i tym samym jest niezbędne do świadczenia odpowiednich usług. Podanie Danych osobowych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie Danych osobowych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.
 5. Administrator oświadcza, że nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie automatycznych systemów przetwarzania Danych osobowych, jak również nie dokonuje profilowania swoich Pacjentów.

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – Użytkownicy korzystający z Serwisu

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu lecz nie dokonujących Rezerwacji konsultacji ortodontycznej (w tym ich adres IP oraz inne identyfikatory Użytkowników gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) w następującym zakresie:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie;
  • w celach technicznych i administracyjnych związanych z przechowywaniem logów systemowych (rejestrujących informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego używanego przez Administratora w celu świadczenia Usług), na potrzeby bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim;
  • w celach analitycznych i statystycznych, pomagających określić preferencje Użytkowników na podstawie ich aktywności, w celu poprawy stosowanych w ramach Serwisu funkcjonalności i Usług;
  • w celu obsługi formularza kontaktowego umożliwiającego Użytkownikom skontaktowanie się z Administratorem;
  • ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Serwisu;
  • obsługi złożonych reklamacji lub przekazanych opinii i zgłoszeń związanych z prowadzeniem Serwisu.
 2.  Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu w następującym zakresie, w oparciu o następujące podstawy prawne
  • realizacja umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora, w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na:
  • przechowywaniu logów systemowych (rejestrujących informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego używanego przez Administratora w celu świadczenia Usług) w celach technicznych i administracyjnych, na potrzeby bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim;
  • prowadzeniu działań analitycznych i statystycznych, pomagających określić preferencje Użytkowników na podstawie ich aktywności, w celu poprawy stosowanych w ramach Serwisu funkcjonalności i Usług;
  • obsłudze formularza kontaktowego umożliwiającego Użytkownikom skontaktowanie się z Administratorem;
  • ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Serwisu;
  • obsłudze złożonych reklamacji lub przekazanych opinii i zgłoszeń związanych z prowadzeniem Serwisu.

§4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – Użytkownicy dokonujący Rezerwacji konsultacji ortodontycznych oraz Pacjenci

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dokonujących Rezerwacji konsultacji ortodontycznej oraz Pacjentów w następujących celach:
  • świadczenia usług medycznych;
  • zawarcia umowy na realizację określonych usług;
  • bieżącego kontaktu z Pacjentem na podane przez niego dane kontaktowe, w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług medycznych;
  • zarządzania udzielaniem usług przez Unic Orto Clinic;
  • dokonywania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym rozliczeń związanych z nałożonymi na Administratora obowiązkami rachunkowymi oraz podatkowymi;
  • archiwizacji dokumentacji medycznej oraz pozostałych danych Pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • obsługi złożonych reklamacji lub przekazanych opinii i zgłoszeń;
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie placówki Unic Orto Clinic, w szczególności poprzez stosowanie monitoring wizyjnego.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dokonujących Rezerwacji konsultacji ortodontycznej oraz Pacjentów w następującym zakresie, w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona zdrowia Pacjenta, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem świadczonym usług. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dotyczące w szczególności prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości oraz ordynacją podatkowa;
  • realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • przetwarzanie danych szczególnej kategorii Pacjenta w związku z wyrażoną przez niego zgodą, w celach innych niż związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych opisanych powyżej – w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora, w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (lub w przypadku przetwarzania w tym zakresie danych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. f RODO) polegający na:
   • bieżącym kontakcie z Pacjentem na podane przez niego dane kontaktowe, w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług medycznych, w tym m.in. poprzez przekazanie informacji dotyczących sposobu korzystania z usług Unic Orto Clinic np.: dotyczących terminu zaplanowanej wizyty, usprawnień w dostępie do usług, niedostępności usług, zamknięciu placówki itp.;
   • ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami;
   • obsłudze przekazanych reklamacji, zgłoszeń i opinii;
   • zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie placówki Unic Orto Clinic, w szczególności poprzez monitoring wizyjny.
  • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. I RODO.

§5. Portale społecznościowe

 1.  Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych takich jak Facebook oraz Instagram.
 2. Administrator przetwarza te Dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem powyższych profili (w tym obsługi interakcji Użytkowników z profilami), informowaniem Użytkowników o aktywnościach podejmowanych przez Administratora oraz usługach lub wydarzeniach promowanych przez Unic Orto Clinic.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji marki własnej.

§6. Pliki cookies oraz podobne technologie

 1. W związku ze świadczeniem Usług w ramach Serwisu, Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
 2. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Cookies dostępnej pod następującym adresem: Polityka Cookies

§7. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator będzie przechowywał Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu co do zasady przez czas świadczenia Usług lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w przypadku, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 2. Powyższy okres przetwarzania może zostać przedłużony w przypadku, w którym przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Administratora przed ewentualnymi roszczeniami. W takim przypadku, Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w zakresie w jakim będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa.
 3. Ponadto, Administrator będzie przechowywał Dane osobowe Użytkowników dokonujących Rezerwacji konsultacji ortodontycznych i będących Pacjentami przez:
  • 20 lat – w związku z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta modyfikujących okres przetwarzania danych osobowych w zależności od zaistniałych okoliczności) – okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – okres liczony jest od (i) w przypadku ksiąg rachunkowych – początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą; oraz (ii) w przypadku deklaracji podatkowych – końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • 6 lat – w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami – okres liczony jest od ostatniego dnia roku kalendarzowego powstania roszczenia.
  • okres nie dłuższy niż 3 miesiące – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym – okres liczony jest od dnia zarejestrowania nagrania;
  • w pozostałych przypadkach, jeżeli przetwarzanie nie jest niezbędne do celów wskazanych powyżej – do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Dane osobowe Użytkowników były przetwarzane na takiej podstawie.

§8. Odbiorcy danych osobowych

 1. W celach związanych z realizacją usług oraz prowadzeniem działalności przez Unic Orto Clinic, Administrator przekazuje Dane osobowe Użytkowników podmiotom działającym w jego imieniu (odbiorcy danych), w tym w szczególności:
  • dostawcom usług i oprogramowania IT, w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego;
  • podmiotom świadczącym usługi rachunkowe i księgowe;
  • zewnętrznym doradcom prawnym;
  • dostawcom usług płatniczych oraz firmom zajmującym się bezpieczeństwem operacji finansowych;
  • kurierom oraz operatorom pocztowym.
 2. W przypadku, w którym przekazanie Danych osobowych Użytkowników będzie niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia lub dostępności opieki zdrowotnej – Dane osobowe mogą zostać również przekazane do podmiotów współdziałających z Administratorem w ramach świadczonych przez niego usług (np. podmiotom świadczącym usługi protetyczne).
 3. Danych osobowych Użytkowników mogą być również udostępnione innym podmiotom (np. Innym placówkom medycznym) na wyraźne polecenie Użytkowników lub po uzyskaniu od Użytkowników zgody w tym zakresie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§9. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1.  Administrator nie będzie przekazywał Danych osobowych Użytkowników do państw trzecich, tj. do podmiotów mających siedzibę poza EOG.
 2. Jeżeli natomiast takie przekazanie danych będzie kiedykolwiek niezbędne (np. w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług), Administrator zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych Użytkowników, dostosowany do tego wymaganego na terenie EOG, w tym m.in. poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję (wraz z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa) lub innych adekwatnych mechanizmów zapewniających odpowiedni poziom ochrony przekazania danych osobowych do państwa trzeciego.

§10. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przez Unic Orto Clinic, Użytkownikom przysługują prawa do:
  • żądania od Administratora dostępu do Danych osobowych – w tym do otrzymania informacji odnośnie do przetwarzania Danych osobowych oraz do otrzymania kopii Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
  • sprostowania Danych osobowych;
  • usunięcia Danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;
  • przenoszenia Danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych (np. Innej placówce medycznej) lub Użytkownik może zażądać, aby Unic Orto Clinic przesłała takie dane do innego administratora (jeśli jest to technicznie możliwe).
 2. W przypadku, w którym Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jak opisane w §3 i 4 powyżej), Użytkownikom przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 3. W przypadku, w którym Dane osobowe Użytkownikom przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (jak opisane w §4 powyżej), Użytkownikom przysługuje również prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 4. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z IOD na dane kontaktowe wskazane w §11 poniżej.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organ nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – https://uodo.gov.pl/pl/526/2464

§11. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W celu odpowiedniego zabezpieczenia Danych osobowych, Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka.
 2. Administrator zapewnia, że wdrożył stosowne organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim zapewnia, aby dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby do tego upoważnione.

§12. Dane kontaktowe

 1.  Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
  • listownie na adres korespondencyjny: ul. Angielska Grobla 34/48, 80-756 Gdańsk;
  • telefonicznie pod numerem: 512 333 506; lub
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@unicorto.pl.
 2. Kontakt z IOD we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych możliwy jest w następujący sposób:
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: IOD@unicorto.pl; lub
  • listownie na adres korespondencyjny podany w pkt. 1 powyżej, z dopiskiem „IOD”.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Administrator na bieżąco weryfikuje Politykę i zastrzega sobie prawo do jej aktualizacji w miarę potrzeby. W przypadku aktualizacji Polityki, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez umieszczenie czytelnej informacji w tym zakresie w Serwisie.
 2. Polityka wchodzi w życie z dniem 06.05.2023

Polityka Cookies

Polityka Cookies stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Unic Orto Clinic („Regulamin”). Wszelkie słowa użyte w niniejszej Polityce Cookies z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie

§1. Definicje

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie informacji o Użytkowniku np. dotyczących jego preferencji wyświetlania strony.
 2. Administratorem danych przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies jest Unic Orto Clinic Radziwilska spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-756) przy ul. Angielska Grobla 34/48 („Administrator”).
 3. W Serwisie Administrator wykorzystuje własne pliki, które są instalowane bezpośrednio przez Serwis.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim do zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej, zapamiętania wyborów Użytkownika na stronie – a w uzasadnionych przypadkach – także do analizy i śledzenia ruchu w Serwisie. W ramach Serwisu, w oparciu o uzyskaną zgodę, instalowane są też pliki cookies umożliwiające korzystanie z funkcjonalności mediów społecznościowych.
 5. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, które Administrator wykorzystuje w Serwisie. Administrator wykorzystuje regularnie narzędzia do skanowania Serwisu, w celu ustalenia, jakie pliki cookie są przechowywane w urządzeniu Użytkownika, tak aby lista stosowanych plików cookie była jak najbardziej dokładna. Administrator stosuje następujące kategorie plików: niezbędne, funkcjonalne, analityczne oraz cookies mediów społecznościowych.

§2. Niezbędne pliki cookies

 1.  Korzystanie przez Administratora z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

§3. Funkcjonalne i analityczne pliki cookies

 1. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne oraz aby zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Analityczne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na ich zapisywanie.
 4. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

§4. Pliki cookie mediów społecznościowych

 1. Te pliki cookie są instalowane przez partnerów Administratora, żeby dopasowywać wyświetlane treści reklamowe w mediach społecznościowych, z których korzysta Użytkownik. Na podstawie informacji z tych cookie i aktywności w innych serwisach lub w mediach społecznościowych jest budowany profil zainteresowań. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb. Cookie mediów społecznościowych nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, Administrator nie będzie mógł zapobiegać wyświetleniu tej samej reklamy lub umożliwić polubienia i udostępniania treści zamieszczanych przez Administratora w mediach społecznościowych.

§5. Zarządzanie ustawieniami plików cookies

 1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. W Serwisie Administrator odbiera od Użytkownika zgodę za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych poniżej.
 2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.
 3. Użytkownik ma możliwość wycofania wyrażonej zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
  • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
  • https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  • https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
 5. Aby skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia skargi lub zadania innego pytania w zakresie plików cookies, należy przesłać zapytanie na adres IOD@unicorto.pl lub inne dane kontaktowe Administratora wskazane w Polityce prywatności.